Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và lối sống đạo đức cho trẻ
Gia Đình Lối Sống

Dạy trẻ thành người bằng cách xây dựng đạo đức, lối sống, bắt đầu từ gia đình

Giáo dục đóng giữ vai trò quan trọng, giáo dục bao gồm 3 môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Ba môi trường này phải có sự liên quan chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để giúp trẻ phát triển toàn diện nhất. Trong đó giáo dục gia đình là môi trường cốt […]